STA Liberty Lake Bus Routes

2020 STA Route Sheets

74 Mirabeau/Liberty Lake, 172 Liberty Lake Express, 98 Liberty Lake via Sprague, 90 Sprague to Downtown Spokane